Regulamin Komitetu Astronomii
Polskiej Akademii Nauk
 
 
 
 
§ 1
Komitet Astronomii Polskiej Akademii Nauk zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN Nr 2/2011 z dnia 26.05.2011 r. i działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.
 
§ 2
Komitet swym zakresem działania obejmuje astronomię.
 
§ 3
Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscypliny naukowej reprezentowanej przez Komitet. W szczególności do zadań komitetu (zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk) należy:
 1. Rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych.
 2. Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych.
 3. Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z inicjatywy Komitetu, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii.
 4. Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych.
 5. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.
 6. Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 7. Dbałość o reprezentowany wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej.
 8. Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii.
 9. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez Komitet oraz prowadzenie działalności wydawniczej. W szczególności występowanie o środki na opłacenie składki do międzynarodowego konsorcjum wydającego czasopismo “Astronomy & Astrophysics”, oraz wybór przedstawiciela Polski w konsorcjum.
 10. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodową Unią Astronomiczną:
  1. koordynowanie działalności naukowej w Polsce w zakresie współpracy z Międzynarodową Unią Astronomiczną,
  2. organizowanie konferencji naukowych w zakresie problematyki wchodzącej w zakres programów naukowych Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  3. propagowanie na forum Międzynarodowej Unii Astronomicznej osiągnięć polskiej nauki i upowszechnianie w kraju programu działalności Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  4. wnioskowanie o udziale i składzie oficjalnych delegacji na walne zgromadzenie, kongresy i konferencje naukowe organizowane pod auspicjami Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  5. wysuwanie przedstawicieli nauki polskiej do władz Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  6. opiniowanie kandydatur kandydatów na członków Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
 11. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet.
 12. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet.
 13. Patronat nad konferencjami i seminariami.
 
§ 4

Tryb wyboru członków komitetu określa „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” (stanowiący załącznik do Uchwały nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26.V 2011 r.).

 

§ 5
 1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby.
 2. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecnych członków PAN. Dopuszcza się formę głosowania pisemnego przy użyciu elektronicznych form komunikacji.
 3. W posiedzeniach komitetów naukowych mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

 

§ 6
Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział, lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenarnego zebrania Komitetu.
 
§ 7
Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania Prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.
 
§ 8
 1. Na podstawie uchwały zebrania plenarnego komitetu mogą zostać utworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne – komisje, sekcje, zespoły w trybie określonym przez zebranie plenarne komitetu i zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału.
 2. Jako komisje lub sekcje mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych.
 3. Wyborów członków i przewodniczącego Sekcji (ew. zastępców przewodniczącego) dokonują członkowie Komitetu na zebraniu plenarnym.
 4. Przewodniczącym i członkami sekcji (komisji, zespołu) mogą być tylko osoby będące członkiem komitetu.
 5. Przewodniczącego sekcji powołuje Dziekan Wydziału na wniosek Komitetu. Członków sekcji oraz zastępców przewodniczącego i sekretarzy sekcji, o ile ich powołanie Komitet uzna za zasadne, powołuje przewodniczący komitetu.

 

§ 9
 1. Komitet pełni funkcję komitetu narodowego Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
 2. Tryb powoływania jego członków i przewodniczącego określa regulamin stanowiący zał. 1 do Uchwały nr 45/2011 Prezydium PAN z dnia 25 X 2011 r.